Kasutustingimused
Kasutatavad mõisted:

 

Kasutustingimused – Veebilehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Veebilehel viibivatele ja Veebilehe kaudu oste, broneeringuid või muid tegevusi sooritavatele isikutele.

Vahendaja (edaspidi Vahendaja ja/või MySpotit)-  Spotit OÜ; (registrikood: 14459937, asukoht: Telliskivi60, Tallinn 10412, Eesti; team@myspotit.com),

Kasutaja –  Klient,

Sooritatud broneering – Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja poolt Kinnitatud broneering, mille kohaselt Üritus toimub vastavalt Kinnitatud broneeringule, või muu kokkulepitud Ürituse ajal, kohal ja tingimustel kui Ürituse koha pakkuja ja/või Muu teenuse osutaja on jõudnud kokkuleppele Kliendiga

Tühistatud broneering – Kinnitatud broneeringu puhul, Klient teavitab Ürituse koha pakkujat või Muu teenuse osutajat Ürituse tühistamisest ja/või edasilükkamisest esimesel võimalusel. Kuni 4 kalendripäeva enne tellimuses näidatud saabumise päeva saab kuludeta annulleerida 100% tellitud teenustest; 3 kalendripäeva enne tellimuses näidatud saabumise päeva saab annulleerida 50% tellitud lisateenustest; tasuda tuleb 50% tellitud teenuste käibemaksuta maksumus (leppetrahv); 2 – 0 kalendripäeva enne tellimuses näidatud saabumise päeva ei ole kuludeta annulleerimine võimalik; tasuda tuleb kogu tellitud teenuste käibemaksuta maksumus (leppetrahv). Kui Ürituse koha pakkuja on rakendanud eritingimusi tühistamise osas, teavitab Vahendaja sellest Klienti koheselt broneeringu kinnitusel.

Kinnitatud broneering – Koosolekuruumi broneering Kliendi poolt, mis toimub 12 kuu jooksul broneeringu tegemise hetkest Teenuse pakkujale või Kaugtööruumi broneering Kliendi poolt, mis toimub 30 päeva jooksul broneeringu tegemise hetkest Teenuse pakkujale.

Klient – füüsiline isik või juriidiline isik (läbi esindaja), kes kasutab Veebilehte või/ja Teenust eesmärgiga tellida või vastupidi omandada teatud Teenuse kas iseenda ja/või Kolmandate isikute jaoks.

MySpotit Pass – luba kasutada ühel kasutajal ühes kuus kuni 10 korda erinevaid teenusepakkuja poolt pakutud Kaugtöökontorite töölaudu.

Teenus – teenused mida Teenuse pakkuja pakub Kasutajatele kas läbi Veebilehekülje või muul viisil.

Teenustasu –  Ürituse koha pakkujale või Muu teenuse osutajale tasumisele kohustatud tasu, vastavalt käesolevates kasutustingimustes sätestatud, MySpotit.com keskkonna kasutamise eest.

Vahendus – teenused mille SPOTIT OÜ pakub Kasutajatele kas läbi Veebilehekülje või muul viisil.

MYSPOTIT.COM meeskond – iga Spotit OÜ; või MySpotit.com töötaja, esindaja, agent või iga muu volitatud isik, kes tegutseb Spotit OÜ; või MySpotit.com nimelt.

Intellektuaalne omand – sisaldab sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigused, disainilahenduse õigused, kaubamärgid, logod, kasulikud mudelid, eespool mainitud kohta tehtud taotlused, oskusteavet, ärisaladused, domeeninimed, teenusekaitseõigused või muud intellektuaal- või tööstusomandi õigused (ja litsentsid mis on seoses samaväärsega), igal juhul, kas registreeritud või registreerimata või registreerimiseks sobiv ja sealhulgas registreerimise taotlused, ja kõik õigused ja kaitsevormid samaväärse või sarnase efektiga kõikjal maailmas.

Kuulutus – Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja poolt tehtud ettepanek pakkumuse tegemiseks

Proovipäev – Kaugtöökontori broneerimisel pakutud võimalus kasutada 1x kaugtöökontorit ilma MySpotit Passi soetamata

Veebileht –   Internetikeskkond  www.myspotit.com ja/või selle alalehed ja alldomeenid.

Ürituse koht, koht või Kaugtöökontor – asukoht või asukohtade hulk, mis on Teenuse pakkuja poolt opereeritavad ning neid on võimalik rentida kasutamiseks, ning millised on Sündmuse koha või kaugtöökontori pakkuja kuulutanud välja kasutamiseks sündmuse kohana läbi myspotit.com.

Ürituse koha pakkuja – isik, kelle poolt pakutavate teenustega on Veebilehel või Veebilehe kaudu võimalik tutvuda ja/või neid teenuseid osta.

Kaugtöökontori pakkuja – isik, kelle poolt pakutavate teenustega on Veebilehel või Veebilehe kaudu võimalik tutvuda ja/või neid teenuseid osta.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Veebilehe kasutamisega kinnitate tutvumist käesolevate veebilehe kasutustingimustega, nõustute nendega täies ulatuses ja kohustute neid täitma.

1.2. Kui Kasutustingimuste mis tahes säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei muuda see kehtetuks teisi sätteid.

1.3. Spotit OÜ võib käesolevaid kasutustingimusi, veebikeskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta, sh Kodulehel osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.

1.4. Spotit ei vastuta veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.5. Kõikide myspotit.com veebikeskkonnas esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Spotit OÜ-le, sh õigus kasutada neid meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt.

2. TELLIMUSTE BRONEERIMINE

2.1 KOOSOLEKURUUMIDE BRONEERIMINE

2.1.1 Kodulehelt esitatud päringule vastab Spotit OÜ ühe tööpäeva jooksul. Juhul, kui soovitud Ürituse koht on päringule vastavatel tingimustel saadaval, esitab Spotit OÜ broneeringu kinnituse ja ettemaksunõude.

2.1.2 Broneering muutub kinnitatuks ettemaksunõudel toodud summa tasumisega.

2.1.3 Kinnitatud broneeringuid on võimalik muuta või tühistada ainult Kasutaja ja Ürituse koha vahelisel kokkuleppel.

2.1.4 Järgmise päeva broneeringust tuleb teavitada ette hiljemalt eelmise tööpäeva kella 16ks.

2.2 KAUGTÖÖKONTORITE BRONEERIMINE

2.2.1 Kaugtöökontorit saab broneerida MySpotit 129 EUR(sisaldab km) MySpotit Passi olemasolul.

2.2.2 Ostu sooritajal on võimalus osta MySpotit Pass korraga mitmele füüsilisele või juriidilisele isikule.

2.2.3 Broneerimisel saadakse kasutaja e-mailile vastav teavitus mis kinnitab koha olemasolu valitud kuupäevaks. Ilma teavituse saamist ei ole broneering kinnitatud.

2.2.4 Kontoripindade broneerimine käib põhimõttel ‘’kuni kohti jätkub’’, mis tähendab, et MySpotit ruumide 100% täituvuse korral ei garanteeri MySpotit selle olemasolu kliendi poolt soovitud kuupäevaks.

2.2.5 Kogu info ruumide sisustuse ja sinna ligipääsu osas antakse kliendile teada kas MySpotit klienditoe poolt e-maili või telefoni teel või kohe pärast broneeringut selle kinnituse saamisel.

2.2.6 Järgmise päeva broneering tuleb teha hiljemalt eelmise tööpäeva kella 16ks.

2.2.7 Proovipäeva jaoks saab ruumi broneerida hiljemalt eelmise tööpäeva kella 16ks.

2.2.8 MySpotit Pass annab võimaluse kasutada MySpotit.com lehel pakutavaid kohti kuni 10x(kümme korda) kuus.

2.2.9 MySpotit Pass annab ligipääsu erinevatele myspotit.com lehel olevatele kaugtöökontorite kasutamiseks. Erinevad kaugtöökontorid võivad pakkuda lisateenuseid oma hinnakirja alusel.

2.2.10 MySpotit Passi omanikul on lisatasu eest võimalus broneerida myspotit.com veebilehel pakutavaid koosolekuruume 5% allahindlusega.

2.3 KAUGTÖÖKONTORITE maksed, arveldamine ja tellimuste katkestamine

2.3.1 MySpotit Passi ostu sooritamiseks peab ostja sisestama enda krediitkaardiandmed. Kui ostjal on soov saada igakuiselt arvet ettevõtte nimele, siis peab ta sellest teavitama pärast ostu sooritamist aadressil team@myspotit.com.

2.3.2 Pärast ostu kinnitamist broneeritakse esimene kuumakse koheselt ja iga järgnev järgmise kuu samal päeval.

2.3.3 Maksete tagastamist ei toimu.

2.3.4 MySpotit Passi omanikul on võimalus tellimus katkestada igal ajahetkel teatades sellest team@myspotit.com aadressil. Tellimuse katkestamisel järgmist kuutasu ei nõuta.

2.3.5 Ostu sooritaja kinnitab enne ostu tegemist, et on tutvunud www.myspotit.com kasutus- ja maksetingimustega.

2.3.6 Spotit OÜ-l on õigus kasutustingimusi igal ajal muuta ja kohustus sellest teavitada juba ostu sooritanud klienti 5 tööpäeva enne muudatust.

3. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Klient kohustub:

3.1.1. esitama tõeseid isikuandmeid, sh esitama päringuid oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi

3.1.2.mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

4.1 Spotit OÜ töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on Spotit OÜ-le edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, Kasutajatel võimaldatakse teenusepakkujatega kontakteeruda päringute esitamiseks ning kasutada muud veebikeskkonna poolt pakutavat funktsionaalsust. Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Spotiti poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Teenuse tellimus ning arendada Spotit OÜ poolt Kliendile pakutavat teenust.

4.2 Kasutaja esitab veebikeskkonna kasutamisel enda valitud andmeid. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud Spotit OÜ e-meili aadressil.

4.3 Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Kodulehe teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.

4.4 Spotit OÜ kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Spotit OÜ ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid Spotit OÜ andmebaasis säilitama.

4.5 Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada kommertsteadaandeid, reklaammaterjale või teavet Spotit OÜ ja tema koostööpartnerite toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamisel.

4.6 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, krediitkaardi number, kehtivusaeg, CVC number ja valitud teenuse andmed.

4.7 Spotit on isikuandmete vastutav töötleja. Spotit edastab:

4.7.1. maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Stripe(Stripe Payments Europe Ltd);

4.7.2. tellimuste haldamiseks vajalikud isikuandmed kaugtöö- ja koosolekuruumide omanikele.

5. LÕPPSÄTTED

5.1 MySpotit ei vastuta kohustuste täitmise eest Kliendi või Ürituse koha pakkuja poolt.

5.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

5.3. Spotit OÜ ei kompenseeri Kliendile Ürituse kohaga kokkulepitud tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

5.4. Spotit OÜ ei kompenseeri ja ei vastuta Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

5.5. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, va juhul kui tingimus oli põhjustatud Veebilehe tehnilisest veast.

5.6. Kodulehe  kasutamisest tulenevatele õigussuhetele vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.