Liitumistingimused
 1. ÜLDSÄTTED

Lepinguga annab Üürileandja õiguse ning Platvorm(MySpotit) võtab kohustuse vahendada kolmandatele isikutele (edaspidi klient) lepinguid Üürileandja pakutavate ruumide üürileandmiseks ja teenuste müügiks.

 1. LEPINGU TÄHTAEG

Leping jõustub alates selle kinnitamisest Üürileandja poolt ning on kehtiv tähtajatult.

 1. PLATVORMI ÜLESANDED
  • Platvorm kohustub vahendama Üürileandja ruumide üürile andmist ja teenuste osutamist klientidele vastavalt Üürileandja juhistele ja heale tavale Platvormile kuuluvas veebikeskkonnas www.myspotit.com.
  • Platvorm kohustub edastama Üürileandjale klientide poolt temale teatavaks tehtud päringud ja tellimused ning muud teated seoses kliendi sooviga sõlmida Üürileandjaga leping.
  • Platvorm kohustub Üürileandja nimel vastu võtma klientide makseid ja edastama neid kokkulepitud tingimustel Üürileandjale. Platvorm kohustub Üürileandja nimel vastuvõetud maksed edastama igakuiselt eelmise kuu eest järgmise kuu 5. kuupäevaks.
 1. ÜÜRILEANDJA ÜLESANDED
  • Üürileandja kohustub edastama Platvormile piisava informatsiooni Platvormile kuuluva veebikeskkonna kaudu üürile antava ruumi või ruumide kohta (nimi, asukoht, mahutavus, varustus, lisateenused, hinnad).
  • Üürileandja kohustub maksma Platvormile vahendustasu 10% rendihinnast ja muudest pakutavatest teenustest(nt toitlustus) välja arvatud juhul, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
  • Üürileandja kohustub teavitama Platvormi kõikidest üürileantavate ruumide või osutatavate teenustega seoses kavandatavatest muudatustest mõistliku aja jooksul enne kavandatavate muudatuste jõustumist, tagades Platvormile võimaluse kohandada vajadusel oma tegevust (reklaame, interneti kodulehekülge jne).
 1. VAHENDUSTASU
  • Vahendustasu maksmise aluseks on Platvormi poolt vahendatud ruumide üüri või teenuste osutamisega seotud lepingute järgi Platvormile reaalselt laekunud summad. Vahendustasu suuruseks on 10 % Vahendustasu arvestamise aluseks olevast summast.
  • Vahendustasu arvatakse maha igakuiselt käesoleva lepingu punktis 3.3 kirjeldatud Platvormi poolsetest maksetest Üürileandjale.
 2. LEPINGU LÕPPEMINE
  • Lepingu erakorraline lõpetamine Poole poolt on lubatud lepingutingimuste rikkumisel või kummagi Poole soovil. Lepingut lõpetada sooviv Pool teatab sellest teisele Poolele ette vähemalt 5 tööpäeva kui ei ole aktiivseid broneeringuid. Aktiivsete broneeringute puhul on minimaalne etteteatamise aeg 30 päeva.
 1. VÄÄRAMATU JÕUD

Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille saabumist pooled lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 1. KOHALDATAV ÕIGUS

Kõigi lepinguga seonduvate küsimuste, mis ei ole selgesõnaliselt või tingimusteta lahendatud lepingus, lahendamisele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

 1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  • Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused ja erimeelused lahendatakse läbirääkimiste teel.
  • Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendavad Pooltevahelised vaidlused kohus.
 1. TEADETE EDASTAMINE

Kõik pooltevahelised teated seoses lepingu muutmisega esitatakse teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis poolte poolt Üürileandja poolt jagatud  MySpotit üldinfo(team@myspotit.com) aadressidel või mõnel muul aadressil, millise üks pool on teisele poolele kirjalikult teatavaks teinud.