Privaatsuspoliitika
Spotit OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta Klientide/Kasutajate privaatsust. Spotit OÜ tegevus on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, millistel alustel ja juhtudel Spotit OÜ klientide andmeid kogub, kasutab, avaldab, edastab, talletab ja kaitseb.
Isikuandmete töötleja
Spotit OÜ, registrikood 14459937
Telliskivi 60, Tallinn 10412

Andmete töötlemise eesmärgid ja periood
0. Kliendisuhte haldamine ja analüüsimine
1. Toodete ja teenuste pakkumine ja müük
2. Suhtlemine Kliendiga/Kasutajaga
3. Kliendi/Kasutaja poole suunatud turundus
4. Teenuste haldamine ja arendamine
5. Muu, kuid kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduses sätestatuga
Spotit OÜ võib töödelda klientide isikuandmeid nii kaua, kui Kliendi ja Spotit OÜ vahel on kliendisuhe või muu samaväärne suhe, samuti mõistliku aja jooksul pärast seda Spotit OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid maksu- ja õiguslikel eesmärkidel nii kaua kui see on vajalik.
Pärast eespool nimetatud aja möödumist võib Spotit OÜ töödelda osa Kliendi isikuandmetest oma otseturunduse registrites vastavalt asjakohastele õigusaktidele.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel
– andmed, mida Klient meile esitab, näiteks kontaktandmed ja muud andmed, mida võib meile veebilehe kaudu esitada;
– andmed, mille saame siis kui Klient kasutab meie veebisaiti;
– andmed avalikest allikatest.

Spotit OÜ töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

– Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
– Kliendile teenuste pakkumiseks, osutamiseks;
– Spotit OÜ sisese müügistatistika koostamiseks;
– turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
– otseturunduse korraldamiseks;
– muudeks Spotit OÜ poolt Kliendiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Spotit OÜ poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.

Isikuandmete töötlemise alused on:

– Kliendi nõusolek;
– seadused ja muud õigusaktid.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Spotit OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.
Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Spotit OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib Spotit OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Spotit OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kes omab koosolekute pidamiseks vajalikke ruume.

Turvalisus ja andmete kaitse
Isiku– ja muid esitatud ja kogutud andmeid säilitatakse Spotit OÜ turvalises kaitstud võrgus. Spotit OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine
Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.
Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Spotit OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil team@myspotit.com
Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Lõppsätted
Kasutaja/Klient vastutab oma parooli ja kasutajatunnuse saladuses hoidmise eest, samuti selle sattumise eest kolmandatele isikutele ning sellele kaasnevatele tagajärjede eest.

Spotit OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, mis edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.